Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf beschermingsbewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele beschermingsbewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Beschermingsbewind is bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van de situatie. Onze financieel zorgverleners zijn opgeleid om u goed bij te kunnen staan.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag.
Het beheer van deze rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken: de leefgeldrekening. Indien u niet al een leefgeldrekening heeft openen wij deze voor u. Naast uw bewindvoerder zult u regelmatig contact hebben met uw assistent-bewindvoerder. Wij hechten veel waarde aan de juiste uitvoering van onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, kunnen wij garant staan voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte of vakantie van uw bewindvoerder.

U heeft schulden, en dan?

Beschermingsbewind is bedoeld om een stabiele financiële situatie te verkrijgen en is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal de beschermingsbewindvoerder allereerst de financiële situatie stabiel proberen te krijgen. Samen met u vindt overleg plaats hoe de schuldsituatie het best kan worden aangepakt.

Wat kost beschermingsbewind?

De kosten bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een jaarlijkse vergoeding. De laatste wordt veelal maandelijks in rekening gebracht.
Onze financieel zorgverleners hanteren de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de LOVCK, het landelijk overleg van kantonrechters.
Neem direct contact op met de financieel bewindvoerder van je keuze om deze op te vragen.

De intake vergoeding is een vergoeding van de kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind, het openen van een beheerrekening en het in kaart brengen van de financiële situatie. Denk daarbij aan het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen en het aanschrijven van instanties.
Het jaartarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er bijzondere handelingen verricht moeten worden, gebeurt dat tegen een uurtarief.
De kantonrechter ziet toe op de redelijkheid van de vergoeding.
Vaak kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van beschermingsbewind. In voorkomend geval vraagt de bewindvoerder dit voor u aan.

Wie controleert de bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder wordt gecontroleerd door de kantonrechter.
Bij aanvang van het bewind legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter middels een boedelbeschrijving. Dit is de beschrijving van de door hem of haar aangetroffen financiële situatie op de dag na de uitspraak van de rechter. De dag na de datum op de beschikking.
Daarna legt de bewindvoerder ten minste eens per jaar rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Dit houdt in dat de kantonrechter een financieel overzicht krijgt, waarmee deze kan zien hoe er met het geld van de rechthebbende (hij of zij die onder bewind is gesteld) is omgegaan.